About Us

บริษัท ส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท จำกัด
(Rural Small Scale Industry Development Co.,Ltd : RSSI)

เป็นหน่วยงานที่หารายได้สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมให้แก่ “สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
(Population and Community Development Association : PDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชากรในเขตชนบทและเขตเมือง กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาศักยภาพของสตรีและเด็ก สนับสนุนทุนการศึกษา การพัฒนาแหล่งน้ำดื่ม – น้ำใช้ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในชนบท งานวางแผนครอบครัว และการสาธารณสุขมูลฐาน
การสร้างความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์  การส่งเสริมประชาธิปไตย ฯลฯ

บริษัท ส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท จำกัด

ประกอบภารกิจ 4 ด้านได้แก่

1. ด้านการศึกษา
แนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ General English, Summer Camp เป็นกิจกรรมด้านการศึกษาของบริษัทฯที่จะช่วยให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาชั้นนำในสหราชอาณาจักร

2. ด้านการท่องเที่ยว
ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัทรับจัดนำเที่ยว แบบแพคเกจทัวร์ตามความต้องการของผู้สนใจตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยวในราคาเป็นกันเองอย่างและมีคุณภาพ

3.ด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาว สามารถกรองน้ำให้สะอาดและปรับค่าความต่างของน้ำให้มีคุณสมบัติมากกว่าน้ำสะอาดจากเครื่องกรองน้ำทั่วไปมีส่วนป้องกันโรคร้ายต่างๆ ได้ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และปรับสมดุลให้กับร่างกายได้มากกว่า

4.ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซานซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือ ที่เป็นวัสดุชีวภาพ  ย่อยสลายตามธรรมชาติมีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

RSSI Education & Travel

เป็นหน่วยงานในเครือข่ายของบริษัท ส่งเสริมอุตสาหกรรมชนบท จำกัด (Rural Small Scale Industry Development Co.,Ltd : RSSI)
และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/06506  มีภารกิจ 2 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการศึกษา ให้คำปรึกษาและขัอมูลสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อประเทศ ในสหราชอาณาจักร
แนะแนวการศึกษาต่อประเทศอังกฤษ General English, Summer Camp

2. ด้านท่องเที่ยว ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
รับจัดทัวร์อังกฤษ มาเก๊า-จูไห่ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน  ฮ่องกง รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ

RSSI rssi UK Summer Camp เรียนภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษ อังกฤษ English Camp เรียนซัมเมอร์ ซัมเมอร์คอร์ส ซัมเมอร์ ซัมเมอร์ต่างประเทศ ซัมเมอร์อังกฤษ ซัมเมอร์ปิดเทอม ศึกษาต่อต่างประเทศ  summer English english study in UK study in Oxford learn English ทัศนศึกษา ลอนดอน อ๊อกฟอร์ด London Oxford เรียนต่อ การศึกษา ทุน ทุนการศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ สหราชอาณาจักร เรียนนอก เรียนอังกฤษที่ต่างประเทศ เรียนต่ออังฤกษ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน ปิดเทอม เรียนช่วงปิดเทอม อิงลิช อิงลิชคอร์ส English Course แนะแนวศึกษาต่อ แนะแนวเรียนต่อ แนะแนวการศึกษา หลักสูตรอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สกอตแลนด์ สก๊อตแลนด์ เวลส์ สมัครเรียน เรียนภาษาสำหรับเยาวชน เรียนภาษา เรียนภาษาระยะสั้น เรียนภาษาระยะยาว ฝึกฝนภาษาอังกฤษ English Language เรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดเทอม ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Education  การศึกษา summer course ปิดเทอมฤดูร้อน พัฒนาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา ฝึกภาษา ซัมเมอร์อังกฤษ2018 England ประเทศอังกฤษ คอร์สเรียนซัมเมอร์ คอรส์เรียนอังกฤษ ปิดเทอมภาคฤดูร้อน

федерация футбола украины Павелкокак клеить ресницы пучкамипро мейк ап

Comments are closed.