UK Summer Camp 2018

RSSI Education & Travel ร่วมกับ Oxford School of English จัดทำโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ในสถาบันสอนภาษาชั้นนำ ณ เมืองOxford ประเทศอังกฤษ เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนและผู้สนใจที่มีอายุุ 12 ปีขึ้นไป นอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานและถูกต้องแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะได้ไปทัศนศึกษาตามเมือง และสถานที่สำคัญๆที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ อาทิ London,Bath,Cambridge,Strafford-upon-Avon  รายละเอียดเพิ่มเติม

лобановский александр компроматтуфли с бантомкак открыть бизнес в германии

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required